VAGON-Lİ OLAYI —– ALINTIDIR

VAGON-Lİ OLAYI

 vagon li şirketi ile ilgili görsel sonucu

Vagon-Li Olayı, 1933 yılında Vagon-Li Şirketi’nin müdürünün Türkçe konuşan memuruna şirketin resmi dilinin Fransızca olduğunu bildirilerek, para ve işten uzaklaştırma cezaları vermesiyle başlamış olaylardır.

Olay

 Yataklı ve yemekli vagonları bulunan Fransız demiryolu işletmesi Vagon-Li (Wagons-Lits) şirketinde, 22 Şubat 1933 tarihinde Belçikalı Müdür Jannoni, telefonda Türkçe konuşan memur Naci Bey’e şirketin resmi dilinin Fransızca olduğunu bildirerek, 25 kuruş para cezası ve 15 gün işten uzaklaştırma cezası vermiştir.

 Bu olay dönemin gazetelerine yansıyınca 25 Şubat 1933 günü aralarında Peyami Safa, Cahit Arf gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu Darülfünun ve Milli Türk Talebe Birliği öğrencileri, toplanıp şirketin Beyoğlu’nda bulunan şirket bürosu önünde protesto gösterileri yapmaya başlamışlar daha sonra olaylar büyümüş, camları kırarak büroya giren öğrenciler, Mustafa Kemal’in duvarda asılı olan resmini aldıktan sonra büroyu tahrip etmişlerdir.

Grup, ellerinde Mustafa Kemal resmi ve Türk bayraklarıyla şirketin Karaköy bürosuna gelmiş, aynı şekilde Mustafa Kemal’in resmini duvardan aldıktan sonra büroyu tahrip etmişlerdir.

En sonunda İstanbul Valiliği’nin önüne gelen kalabalık, gazete binalarının önünde bir süre daha gösteriyi devam etmişler ve ellerindeki Mustafa Kemal resimlerini Halkevine teslim ettikten sonra dağılmışlardır.

 Sonrası

 Yaşanan olaylar üzerine şirket, Naci Bey’i işe başlatmış, Azınlıkların ve gayri Müslimlerin yoğun olarak yaşadığı Pera civarında birçok yabancı şirket, Türkçe isim kullanmaya başlamış ve yeniden “Vatandaş Türkçe konuş!” kampanyası başlatılmıştır.

Vagon-Li şirketi daha sonra Osmanlı Devleti döneminden kalan birçok yabancı şirket gibi devletleştirilmiştir.

 

Türkiye’deki ilk büyük gençlik hareketi

Wagon-Lits Olayları

25 Şubat 1933’te İstanbul’da gençler, “Türkiye’de Türkçe konuşulur” sloganlarıyla Taksim ve Karaköy’de protesto gösterileri düzenlemişlerdi.

Popüler TARİH / Şubat 2003 / Ertan Ünal

Cumhuriyet’in ilanından sonraki ilk büyük gençlik hareketi, 25 Şubat 1933 günü İstanbul’da mey­dana gelir.

Darülfünun (Üni­versite) gençliği, Wagon-Lits (Yataklı Vagonlar) Şirketi’nin Beyoğlu ve Galata’daki acen­talarını basarak, “Türkiye’de Türkçe konuşulur” sloganla­rıyla protesto gösterileri düzenler.

Acenta müdürü işyerinde Türkçe konuşmayı yasaklayınca

İstanbul’da büyük heye­can yaratan bu olayın nedeni, acenta müdürünün işyerinde çalışanlara Türkçe konuşmayı yasaklaması, bu yasağa aykırı hareket eden bir Türk görevli­ye de hakaret edip onu işten uzaklaştırmasıdır.

Gençlerin büyük tepkisine yol açan olay, 23 Şubat 1933 günü şirketin Beyoğlu’nda, Tokatlıyan Oteli’nin altında bulunan acentasında gerçek­leşir.

Memur Naci Bey telefonda Türkçe konuşunca

O gün, acentaya gelen bir müşteri, memurlardan Naci Bey’e başvurarak akşam kal­kacak Ankara treninde, ya­taklı vagonda yer olup olma­dığını sorar; yer bulunmadığı­nı öğrenince ısrar eder.

Naci Bey de müşterinin ısrarı üzeri­ne, belki yer bulunur umu­duyla, telefona sarılıp şirketin Galata’daki acentasını arar.

Naci Bey, doğal olarak, Türk­çe konuşmaktadır.

Yeni müdür bay Jannoni: “Burada resmi lisa­n Fransızca”

Ancak bu konuşma, acen­ta müdürlüğüne yeni atanmış olan Bay Jannoni’nin dikkati­ni çeker.

Önce diğer memurla­ra, Naci Bey’in hangi dili ko­nuştuğunu sorar. Onlardan, “Türkçe” yanıtını alınca, si­nirlenerek Naci Bey’i yanına çağırır ve

“Burada resmi lisa­nın Fransızca olduğunu bilmi­yor musunuz?

Size sopa ile mi davranmalı!”

diye bağırır.

Naci Bey’in yanıtı da şöy­le olur:

“Ben Türk’üm. Ül­kemde resmi lisan Türkçe’dir. Hatta siz bile Türkçe öğren­melisiniz.”

Olayın gelişimini o günle­rin gazetelerinden okuyalım:

“… Bu cevap müdür efendiyi büsbütün hiddetlendir­miştir.

Önce kabahatsiz me­mura 10 lira nakdi ceza vere­ceğini, gene aynı hakaretâmiz tavırlarla bildirmiş, Naci Bey’in, ‘Niye ceza veriliyor, kabahatim nedir?

Memleke­timde Türkçe konuşmak hak­kımdır’ şeklindeki sözlerine karşılık, cezayı daha da arttır­mış, ‘Sizi 15 gün için kovuyo­rum’ diye bağırmıştır.

Naci Bey de şapkasını alıp bir tek kelime bile söylemeden çekip gitmiştir.

Hadise, hazır bulu­nan diğer memurları da müteessir ettiği için, müdüre git­mişler ve yaptıkları hareketin doğru olmadığını, arkadaşları hakkında verilen kararın geri alınmasını istemiş­lerse de aldıkları cevap şu olmuştur: ‘Ya ben giderim, yahut da o!’

Olay, yataklı vagonlar şirketinin temsilci­liğine de aksetmiş, fakat bu küstahlık­la alakadar olabilecek hiçbir hareket görülmemiştir.” 

Olay gazetelerde…

Kapitülasyonlar dönemi­nin geride kaldığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Onuncu Yı­lı’nı kutlama hazırlıklarının başladığı günlerde meydana gelen bu olay, gazetelerde ge­niş yer bulunca, kamuoyunda da büyük bir tepki doğar.

Üniversite gençliğinin temsil­cileri, “Memleketin mukadde­satına hakaret eden Şirket Müdürü Jannoni’nin bu tutu­munu protesto amacıyla” bü­yük bir miting düzenleme ka­rarı alırlar. 

Gençler tramvay ve oto­büslerle akın akın Taksim de

25 Şubat günü, öğleden sonra, gençler tramvay ve oto­büslerle akın akın Taksim’e, oradan da Beyoğlu’na gelirler.

Kısa sürede toplanan kalaba­lık binlerle ifade edilebilecek rakamlara ulaşır.

Gençler, atlı polis barika­tını aşarak Beyoğlu’nda, acen­tanın bulunduğu bölgeye doğ­ru yürüyüşe geçerler.

Gençle­rin bir öfke seli halinde geldi­ğini öğrenen Bay Jannoni, memurlara izin verir, kepenkleri alelacele indirttikten sonra or­tadan kaybolur.

vagon li şirketi ile ilgili görsel sonucu

İstiklal Caddesi’ni hınca hınç dolduran kalabalık nede­niyle tramvaylar hareket edemez hale gelir.

Bir genç, bu tramvaylardan birinin üstüne çıkarak hareketlerinin amacı­nı açıklar: Türkiye bir sömür­ge değildir, Türkiye’de Türk­çe’den başka bir dilin hakimi­yeti söz konusu olamaz… 

İndirilmiş kepenkler, taş yağmuruna uğ­rar

Bu sözler üzerine büsbü­tün coşan gençler, ellerine ge­çirdikleri taşlarla acentayı taşlamaya başlar.   

İndirilmiş kepenkler, taş yağmuruna uğ­rar. Kepenklerin gürültüsünü de gençlerin “Türkiye’de Türkçe konuşulur” bağırışları bastırır.

Daha sonra gençler kapalı kepenkleri kaldırarak içeri gi­rerler;  şirkete ait eşyalardan bazıları tahrip edilir; duvarda asılı duran Cumhurbaşkanı ‘Gazi Hazretleri’nin fotoğrafı, “Bu müessese, bu resmi asma­ya layık değildir” sözleriyle duvardan indirilir ve dışarı çı­karılır.

vagon li şirketi ile ilgili görsel sonucu

Heyecan içinde olmalarına rağmen, yine aynı binada bu­lunan iki başka yabancı şirke­tin bürosuna zarar vermemeye özen gösteren gençler, dışarı çıktıklarında karşılarında po­lis ve itfaiyeyi buldular.

An­cak polisin çabaları sonuç ver­mez.

Polis barikatını aşan gençler, itfaiyenin üzerlerine sürekli su sıkmasına rağmen, “Türkiye’de Türk dili hakim­dir” diye bağırarak Karaköy’e inerler. 

Karaköy’den Cağaloğlu’na yürüyen gençler gazetelere gidiyorlar

Karaköy’de, Wagon-Lits Şirketi’nin merkez binası taş­lanır. Daha sonra gençler Ca­ğaloğlu’na yönelirler.

Bura­da, ellerindeki ‘Gazi’ fotoğra­fını Halkevi’ne teslim eden gençler, gazeteleri ziyarete başlarlar.

Cumhuriyet gazetesinin önüne gelindiğinde, yazarlar­dan Peyami Safa’nın “Türk diline dil uzatanların dilleri kurusun” diye bağırması, gençleri iyice coşturur.

vagon li şirketi ile ilgili görsel sonucu

Bu arada gençler, olaya o günler­de yapılan güzellik yarışması kadar yer ayırmayan kimi ga­zeteleri kınayıcı sloganlar da atarlar.

Olaylardan sonra, polis tarafından yakalanan 20 genç, ilk sorgularının ardın­dan serbest bırakılırlar.

Şirketin Karaköy merkezinde 1.500, Beyoğlu acentasında ise 3 bin liralık bir zararın meydana geldiği yetkililerce saptanır. 

Üniversite gençlerinin bu protestosu, yurt çapında ses getirir

Diğer illerdeki gençler de çektikleri telgraflarla bu hareketi desteklediklerini bil­dirirlerken, “Türkiye’de Türk­çe’yi mutlak hakim kılmak için” bir ‘Dil Mücadele Cemi­yeti’ kurulması kararlaştırılır. 

vagon li şirketi ile ilgili görsel sonucu

Bay Jannoni, ga­zetelere yaptığı açıklama

Olaylar yatıştıktan sonra ortaya çıkan Bay Jannoni, ga­zetelere yaptığı açıklamada, işyerinde Türkçe konuşmayı yasaklamadığını öne sürerek kendisi şu sözlerle savunur:

“Mevzubahis memuru bir müşteri ile sert bir tavırla konuşurken gördüm. Müşteri hoşnutsuzluğunu izhar edi­yordu.

O zaman meseleyi ba­na anlatmasını söyle­dim.

Memur şu ceva­bı verdi: ‘Burası Tür­kiye’dir; ben Türki­ye’de başka lisanla konuşmam’.

Bunun üzerine, memura 10 lira ceza verdim.

Ba­na bu cezayı verme­yeceğini söyledi.

Bu­nun üzerine kendisi­ne 15 gün muvakkat mezuniyet (geçici izin) verdim.

Fakat çalışkan bir memur olduğu için, cezayı bir haftaya indirdim.

Memur şapkasını giydi ve gitti.

Hadise bundan ibarettir.

Be­nim Türkleri sevme­diğimi söylüyorlar.

Tamamen asılsızdır.

Nitekim şimdi Türk­çe öğreniyorum.”

Ancak Müdür Bay Jannoni’ye Türk­çe’yi öğrenmek, nasip olmaz!

Hakkında adli bir takibat sü­rerken, Wagon-Lits Şirketi’nin Paris’teki merkezinden gelen müfettişler, yaptıkları soruş­turma sonucu davranışlarını hatalı buldukları Müdür Jan­noni’ye işten el çektirirler.

Me­mur Naci Bey de görevine iade edilir.

Yunus Nadi’nin yorumu

Cumhuriyet gazetesi başyazarı Yunus Nadi, 26 Şubat 1933’te ‘Yataklı Vagonlar İdaresindeki Hadise’ başlığı altında yayımlanan makalesinde, olayı aktardıktan sonra özetle şunları dile getiriyordu:

“Türkiye’de çalışan hiçbir müessese burada illa filan dil konuşulur diye iddia edemez.

Bu, kapitülasyonları ilga eden (yürürlükten kaldıran) Türkiye’ye mahsus bir hal değildir.

Bütün dünyanın medeni ve müstakil her memleketinde cari olan ve öyle cereyanı da pek tabii bulunan bir haldir.

Medeni ve müstakil her memlekette yabancı dillere sadece müsamaha olunur.

O kadar.

Yoksa herhangi yabancı dilin herhangi medeni ve müstakil bir memlekette, değil böyle yataklı vagonlar idaresi gibi umuma mahsus bir merkezinde, hatta yataklı vagonun birkaç kompartımanında dahi, kendisine mahsus bir hakimiyet iddia edilmesine asla ve kat’a müsamaha olunamaz.

Yataklı vagonlar Şirketi’nde Fransızca da konuşulabilir.

Fakat orada Türkçe konuşmanın memnuiyetini (yasaklanmasını) farz etmek sadece mecnunluk veya ahmaklıktır…” 

Wagon-Lits’nin Türkiye’deki 48 yıllık hizmeti

Uluslararası bir şirket olan Wagon-Lits, ilk kez 1924 yılının Ağustos ayında, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın izniyle, İstanbul-Ankara arasında yataklı ve yemekli vagonlarını servise koydu .

İstanbul’da bulunan birçok elçilik, Ankara’nın başkent ilan edilmesine rağmen, henüz Ankara’ya taşınmadığından, sık sık başkente gidip gelmekte, bu yolculuklarında da treni tercih etmekteydi.

Karayolları da henüz gelişmediğinden, bu dönemde devletin ileri gelenleri, politikacılar da trenin yolcuları arasındaydılar.

Yolcular özellikle ‘yürüyen lokanta’ Wagon-Restaurant’ın gedikli müşterileriydi.

vagon li şirketi ile ilgili görsel sonucu

Başlangıçta, İstanbul-Ankara arası haftada iki gün (salı ve cumartesi) bir yataklı ve bir yemekli vagonu servis koyan şirket, daha sonra bu sayıyı haftada üçe çıkardı.

1926’da Mustafa Kemal’in isteğiyle, şirkete 40 yıl boyunca yeni kurulan TCDD’nin yataklı ve yemekli vagonlarını işletme ayrıcalığı tanındı.

Bu tarihte şirketin filosunda, her biri 16 ranzalı tik ağacından yapılma 5 ahşap yataklı vagon bulunmaktaydı.

Anadolu Ekspresi ve daha sonra servise konulan Ankara Ekspresi’ne takılan bu vagonlarda, ancak günler öncesinden rezervasyon yaptırmak koşuluyla yer bulunabiliyordu.

Şirket daha sonra 14 ranzafı bir yataklı ile bir lokanta vagonunu Toros Ekspresi’ne ekleyerek İstanbul-Adana arasında da hizmet vermeye başladı.

1959’da şirketin filosu 60 çelik yataklı, 20 yemekli ve uluslararası posta taşımacılığı için de 8 bagaj vagonuna ulaşmış bulunuyordu.

1 Nisan 1972 tarihinde de Wagon-Lits’nin imtiyazı sona erdi.

Vagonlardaki şirket arması törenle sökülerek TCDD’nin ay-yıldızlı arması takıldı.

Hazırlayanlar :  merakediyorum grubu üyeleri merakediyorum@googlegroups.com

Kaynak : Popüler Tarih Dergisi – 30.sayı / Şubat 2003 / Ertan ÜNAL “Wagon-Lits Olayları” başlıklı yazıdan alınmıştır.  Resim ve başlıklar yazıya eklenmiştir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s