ŞEYTAN UYUYANA NİNNİ SÖYLEMEZ —– ALINTIDIR

ŞEYTAN UYUYANA NİNNİ SÖYLEMEZ

Kur­naz­lık, be­ce­rik­siz­li­ğin ürü­nü­dür.
Tür­ki­ye de­di ki:
“I­rak ve Su­ri­ye­’de­ki iç sa­vaş be­nim gü­ven­li­ği­mi ve ül­ke­min be­ka­sı­nı teh­dit edi­yor.”
Ar­dın­dan ABD iz­niy­le ha­va ha­re­ka­tı­na baş­la­dı.
1) Ku­zey Su­ri­ye­’de, IŞİ­D’­i vur­du.
2) Ku­zey Ira­k’­ta, PKK’­yı vur­du.
Ku­zey Su­ri­ye­’de PKK/PYD’­yi vur­du mu?

Ha­yır!

pyd nedir ile ilgili görsel sonucu

Peki, bu du­rum; Tür­ki­ye­’nin gü­ven­li­ği­ni teh­dit eden PKK’­nın Ku­zey Su­ri­ye­’de ol­ma­dı­ğı an­la­mı­na mı ge­li­yor?
Peki, bu du­rum; Tür­ki­ye­’nin Ku­zey Su­ri­ye­’de IŞİ­D’­e kar­şı sa­va­şan PKK/PYD’­ye des­tek ver­di­ği an­la­mı­na mı ge­li­yor?
Peki, bu du­rum; Tür­ki­ye­’nin, Ku­zey Su­ri­ye­’de­ki Ayn El Arap (Ko­ba­ni) gi­bi PKK/PYD ka­za­nım­la­rı­nı fii­len ka­bul et­ti­ği an­la­mı­na mı ge­li­yor?
As­lın­da…

De­mek ki ney­miş; Tür­ki­ye­’nin, Ku­zey Su­ri­ye­’de PKK/PYD kamp­la­rı­nı vur­ma­sı­na izin çık­ma­dı!

IŞİD’­i vur­ma­sı­na ise izin ve­ril­di!

Te­sa­düf mü; PKK/PYD Tel Ab­ya­d’­ı Was­hing­to­n’­ın ha­va­dan ver­di­ği des­tek­le IŞİ­D’­in elin­den al­mıştı!..

IŞİ­D ile ilgili görsel sonucu

De­vam ede­lim…
Bir ata­sö­zü­mü­zü anım­sat­mak is­te­rim:
“Os­man­lı, tav­şa­nı ara­ba ile av­lar!”
Gü­nü­mü­ze çe­vi­rir­sek; Tür­ki­ye te­rö­ris­ti­ni uçak­la av­lar!
Ar­tık…

 30 yıl­dır he­pi­miz bi­li­yo­ruz; te­rör­le mü­ca­de­le­de ha­va ha­re­ka­tı sı­nır­lı öl­çü­de et­ki­li­dir.

Ka­ra ha­re­ka­tıy­la des­tek­len­mez ise ba­şa­rı şan­sı yok­tur.
As­lın­da…

De­mek ki ney­miş; Tür­ki­ye­’nin ka­ra ha­re­ka­tı yap­ma­sı­na izin çık­ma­dı!
Ya­ni…
Ya­pı­lan ha­va ha­re­ka­tı hal­kın öf­ke­si­ni ya­tış­tır­ma­ya yö­ne­lik bir “gaz al­ma ope­ras­yo­nu­” idi.
Ba­tı bi­zi par­ma­ğın­da oy­nat­ma­yı sür­dü­rü­yor­du.

Ga­ye­le­ri bel­liy­di; Bar­za­ni­’yi de­ni­ze ka­vuş­tur­mak!..

Amaç belli

  

Adı, Alfred Thayer Mahan.

“Ortadoğu” kavramını 1902’de ilk kullanan kişidir.
“On dokuzuncu yüzyılın en önemli Amerikan stratejisti” olarak bilinir.
Bizim kimi subayların terfi alabilmek için gitmeye can attığı ABD Askeri Akademisi “West Point’in Çocuğu” olarak bilinir; çünkü babası bu akademide profesör iken 1840 yılında burada doğdu!

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen denizci oldu; Deniz Harp Okulu’nu ikincilikle bitirdi.

 Deniz Harp Akademisi’nde başladığı denizcilik tarihi üzerine çalışmasını öldüğü 1914 yılına kadar sürdürdü.
Columbia, Yale, Oxford, Harvard gibi üniversitelerden fahri unvanlar aldı.
Yazdığı kitaplar sadece ABD’yi değil, Hollanda, İngiltere, İspanya ve Fransa gibi ülkeleri derinden etkiledi.

Savaş kazanmalarına neden oldu.
Bugün… 

Deniz gücüyle ilgili herkesin ilk başvuru kaynağı Amiral Mahan’ın yazdığı kitaplardır.

Çünkü…
Mahan, “kara hakimiyet teorisi”ni yıktı; dünya hakimiyetinin esas kaynağının denizlerde sağlanan egemenlik olduğunu ileri sürdü.
“Küresel mücadelenin sonucunu belirleyen değişmez deniz gücüdür” dedi.

Yakın dostu olan ABD Başkanı Theodore Roosevelt’a şu uyarıyı yaptı:

“Tarihi dikkatli okuyunuz.

Denizlerde gerekli denetimin sağlanmasıyla ulusal ticaret, ulusal refah ve ulusal büyüme arasındaki açık ilişkiyi değerlendiriniz ve üzerinize düşen rolü uygulamaktan çekinmeyiniz.”
Ve Roosevelt ile birlikte ABD, 20’nci yüzyıl başında dünya denizlerine açıldı.
ABD Dışişleri ve Savaş Bakanlıkları yapan Henry L. Stimson 1933’te şöyle diyecekti:


“Okyanuslar tanrısı Neptün’dür; onun peygamberi Alfred Mahan’dır ve yeryüzündeki gerçek ve tek kilise Amerikan Donanması’dır!”
Yani…
Denizci bir devlet olan; ve denizin gücünü bilen ABD’nin amacı, Kürdistan’ı Akdeniz’e bağlamaktır.
Kuzey Suriye’deki PKK’ya dokundurmamasının sebebi budur!..
Kuzey Suriye’deki IŞİD’e dokundurmasının sebebi budur!..
Bakınız…

 

  

Fa­il bel­li

Yıl, 2009.
Be­şar Esad, “Dört De­niz Stra­te­ji­si­”ni açık­la­dı.


Bu stra­te­ji­ye gö­re; Su­ri­ye, Tür­ki­ye, İran ve Azer­bay­can ara­sın­da ge­li­şe­cek çok bo­yut­lu eko­no­mik ve ti­ca­ri iliş­ki­ler ya­yıl­ma et­ki­si ya­ra­ta­rak, Ak­de­niz, Ka­ra­de­niz, Ha­zar Hav­za­sı ve Bas­ra Kör­fe­zi­’ni bir­bi­ri­ne bağ­la­ya­cak­tı.


Şam yö­ne­ti­mi, ener­ji kar­tı­nı da kul­la­na­rak böl­ge­de da­ha da güç­lü ha­le gel­me­yi ar­zu edi­yor­du.

Bu ama­ca yö­ne­lik ola­rak 2015’e ka­dar ener­ji alt­ya­pı­la­rı­na 50 mil­yar do­lar­lık ya­tı­rım yap­ma­yı he­def­le­di.

Ve 2009’da…
Esat, böl­ge­de yü­rüt­müş ol­du­ğu iki­li mü­na­se­bet­ler­de ener­ji Azer­bay­can, Irak ve Çin, nez­din­de ba­zı iler­le­me­ler kay­det­ti.
Ör­ne­ğin…
2009’da Ba­kü­’y­le im­za­la­nan iş­bir­li­ği an­laş­ma­la­rı ara­sın­da dik­kat çe­ken nok­ta­lar­dan bi­ri; Azer­bay­ca­n’­ın, Tür­ki­ye üze­rin­den Su­ri­ye­’ye yıl­lık or­ta­la­ma 1 mil­yar m3 do­ğal­gaz sa­ta­cak ol­ma­sıy­dı!
Ör­ne­ğin…
Irak ve Su­ri­ye ara­sın­da Ker­kü­k’­te iki pet­rol bo­ru hat­tı açıl­ma­sı­na da­ir gö­rüş­me­ler baş­la­dı.
Ör­ne­ğin…
Esat yö­nü­nü Do­ğu­’ya/Av­ras­ya­’ya dö­ne­rek Çin ile bü­yük an­laş­ma­lar yap­tı.

Çin, Su­ri­ye­’de 1 mil­yar do­lar de­ğe­rin­de pet­rol ra­fi­ne­ri­si in­şa et­me­ye baş­la­dı.

Dün­ya­nın en bü­yük ener­ji fir­ma­la­rın­dan Çin şir­ke­ti Si­no­pec, Ku­zey Su­ri­ye­’de pet­rol ara­maya baş­la­mış­tı.

Çin şir­ke­ti Si­no­pec ile ilgili görsel sonucu

Bir di­ğer Çin şir­ke­ti CNPC, Shel­l’­in Su­ri­ye­’de­ki iş­ti­ra­ki­nin yüz­de 35’i­ni ala­rak bu ül­ke­ye gel­miş­ti.

Çin şir­ke­ti CNPC ile ilgili görsel sonucu
Su­ri­ye­’de Çin Sa­na­yi Böl­ge­si ve Çin Te­le­kom Par­k’­ı ku­ru­yor­du.
Esad, Türk­me­nis­tan-Çin ve ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Ka­za­kis­tan-Çin bo­ru hat­la­rı ile Arap bo­ru hat­tı ara­sın­da bağ­lan­tı kur­mak is­ti­yor­du.
Ör­nek­le­ri uzat­ma­ya­yım…
He­le Tür­ki­ye ile iliş­ki­si­ne hiç gir­me­ye­yim; vi­ze bi­le kalk­mış­tı; or­tak as­ke­ri tat­bi­kat ya­pı­lı­yor­du.
Son­ra ne ol­du?
2011’de Su­ri­ye­’de de­mok­ra­si ol­ma­dı­ğı keş­fe­dil­di!

2011’de Su­ri­ye­’de de­mok­ra­si ol­ma­dı­ğı keş­fe­dil­di! ile ilgili görsel sonucu

Yer­se­niz..!
Ab­ra­ham Lin­coln şu­nu de­miş­tir:


“Ba­zı in­san­la­rı her za­man; bü­tün in­san­la­rı da ba­zen kan­dı­ra­bi­lir­si­niz; ama tüm in­san­la­rı her za­man kan­dı­ra­maz­sı­nız.”
PKK mı de­di­niz?…
IŞİD mi de­di­niz?…
Ha­va ha­re­ka­tı mı de­di­niz?..
Ge­çi­niz…
An­ka­ra, Şam, Bağ­dat, Tah­ran ve Ba­kü hat­tı ku­ru­la­ma­dı­ğı müd­det­çe bu coğ­raf­ya yan­ma­ya de­vam eder.

Ki…
Ya­ka­nın kim ol­du­ğu bel­li­dir!

SONER YALÇIN

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s