ÜÇLÜ KOMİSYON (TRILATERAL COMMISION) ———————– ALINTIDIR

Üçlü Komisyon
(Trilateral Commission, TC)

1970 yılı sonlarında Prof. Zbigniew Brzezinski Amerika’nın, Batı Avrupa ve Japonya gibi gelişmiş sanayi ülkelerinin bir araya gelmesiyle oluşacak bir birliğin inşa edilmesinin gerekliliğini ortaya koydu.

Üç ülkenin bilimsel ve teknolojik açıdan dünyanın önde gelen ülkeleri olmasının yanı sıra, en hayati ve hareketli bölgelerinde bulunmalarını buna gerekçe olarak gösterdi.

Brzezinski, bu oluşumda Japonya’nın çok önemli bir role sahip olmasını, bir Asya ülkesi olarak bir dünya gücü olmasına, elektronik ve süpersonik iletişim alanında büyük güç olmasına bağlamıştır.

Bu bağlamda Japonya’nın bir Asya ülkesi olarak düşünülmesinin politik ve psikolojik açıdan yanlış olacağını ileri sürmüştür.

Brzezinski, Amerika, Batı Avrupa ve Japonya’nın oluşturacağı bir “Üçlü Komisyon”un, yeni programların geliştirilmesi açısından, Soğuk Savaş, Kuzey-Güney bölünmesi nedeniyle etkisi bir hayli azalmış ve sınırlı hale gelmiş BM’den çok daha etkin olacağını vurgulamıştır.

Brzezinski, uluslararası şirketler, bankalar ve uluslararası güçlerin küresel politikalarının oluşturulmasında çok önemli roller oynadığını, bu güçlerin yönetiminde bulunan insanların, “Jet Çağı”nın uluslararası seçkinleri olduğunu ifade etmiştir.

Bunların, “Jet Çağını inşa etmelerinin gerekliliğini vurgulamıştır.

Brzezinski’nin David Rockefeller’le birlikte şekillendirdiği “Üçlü Komisyon’un gelişim aşamaları tarihsel olarak şöyle özetlenebilir:

1971 yılı Ağustos ayma gelindiğinde, uluslararası ekonomi çökme noktasına gelmiş ve dünya büyük bir krizle sarsılmıştır.

Aralık 1971’de Columbiya Üniversitesi profesörlüğü görevine başlayan Brzezinski, dünyanın karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm yolu bulmak için üçlü bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Bu oluşumda, Brookings Enstitüsü, Columbiya Üniversitesi, Japonya Ekonomik Araştırmalar Merkezi ve Avrupa Topluluğu Sorunlarını İnceleme Enstitüsü yer almıştır.

Üçlü Komisyon tarafından gerçekleştirilecek bir dünya yönetiminin (Trilateralizm) gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Çalışmalara bütün gücüyle maddi ve manevi destek veren David Rockefeller’in ikna edilmesi sonunda, Rockefeller, ABD, Avrupa ve Japonya arasındaki ilişkiler sonucu çöken dünya ekonomisine çözüm aranması ve Üçlü Komisyon çerçevesinde bir çözüm bulunması için George Franklin’i görevlendirmiştir.

1972 kışında Rockefeller, Batı Avrupa ve Kanada’nm tertiplediği barış ve refah konulu Chase Manhattan’daki uluslararası forumda yaptığı konuşmada, barış ve refahın tesisi için uluslararası bir komisyon kurulması önerisinde bulunmuştur.

Ardından 1972 ilkbaharında yıllık Bilderberg toplantısında Rockefeller, Brzezinski ile birlikte “Üçlü Komisyon” oluşturulması önerisini getirmiştir. Uluslararası Bendix şirketinin başkam Michael Blumenthal da bu teklife destek vermiştir.

1972 Mayıs-Haziran aylarında, Rockefeller, George Franklin’i Batı Avrupa’ya göndererek öneriyi anlatmasını ve ikna etmesini istemiş, önerinin Avrupa’da yakın ilgi görmesi karşısında Rockefeller ve George Franklin Japonya’ya giderek konuyu anlatmışlardır. Üçlü Komisyon önerisi Japonya’da da büyük ilgi görmüştür.

23-24 Temmuz 1972’de, Üçlü Komisyon’u oluşturacak 17 kişilik bir planlama grubu Rockefeller’in maliki bulunduğu New York, Tarrytown’daki Pocantio Hills’de bir araya gelmiştir.

Rockefeller, Brzezinski ve Franklin’e ilave olarak Brookings Enstitüsü’nden Prof. C. Fred Bergsten, Ffenry Owen, Harward Üniversitesi’nden Prof. Robert Bowie, Ford Vakfı Başkanı Mc George Bundy ve Başkanlık Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Bayless Mannings ABD’li üyeler olarak katılmış, Henry Owen, komisyon faaliyetlerinin yürütülmesi için görevlendirilmiştir.

Toplantıda Batı Avrupa’dan, Batı Almanya Parlamentosu Hıristiyan Demokratik Parti Lideri Kari Corstens (daha sonra Nazi eski üyesi olduğu basında yer almıştır) Avrupa Topluluğu Komisyonu eski üyesi Guido Colonna di Paliano, Sussex Üniversitesi Avrupa çalışmaları direktörü François Duchene, Bağımsız Cumhuriyetçiler İcra Komitesi üyesi Rene Foch ve Avrupa Topluluğu Araştırmalar Direktörü Max Kohnstamm yer almıştır.

Toplantıya, Japonya’dan Eski Dışişleri Bakanı Kichi Miyazawa, Sophia Üniversitesi profesörü Kinhide Musha Koji, Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Vakfı Başkanı Saburo Okita ve Japonya Borsası Başkanı Tadashi Yamamoto katılmıştır.

1972 sonbaharında, katılımcılar; eski Silah Kontrol ve Silahsızlanma Ajansı direktörü Gerard Smith’i ABD Grubu Başkanlığı’na, eski Asya Kalkınma Bankası Başkanı Takashi Watanabe’yi Japonya Grubu Başkanlığı’na ve Max Kohnstamm’ı Avrupa Grubu Başkanlığı’na getirmiştir.

Brzezinski Temmuz 1973’e kadar komisyon direktörlüğüne seçilmiştir.

Ocak-Şubat 1973’te, Brzezinski, Smith, Franklin ve Kohnstamm Tokyo’ya giderek Watanabe ve Japonya planlama grubu ile danışmalarda ve Üçlü Komisyon düşüncesinin üst düzey politik ve finans çevrelerince kabulü için çalışmalarda bulunmuşlardır.
Temmuz 1973’te çok sayıda bölgesel danışma toplantıları so-nunda Üçlü Komisyon resmen kurulmuştur.

20-23 Kasım 1973’te Tokyo’da İcra Komitesi toplantısı yapılmış, toplantıya Üçlü Komisyon direktörü Brzezinski, Kuzey Amerika Başkanı Gerard Smith, Japonya Başkanı Takeshi Watanabe, Batı Avrupa Başkanı Max Kohnstamm, Bölgesel Sekreterler George Franklin, Tadashi Yamamoto, Wolfgang Hager, Çalışma Grubu Raportörleri Richard N. Cooper, Matoo Kaji, François Duchene, Claudio Segre ile Kuzey Amerika’dan Robert Bonner, Robert Bowie, Patrick Haggerty, Jean-Luc Repin, Edwin Reischaver, David Rockefeller, Paul Warnke, Marina Whitman, Japonya’dan Chujiro Fujino, Yukitaka Haraguchi, Kazuschiye Hirasavva, Yusuke Kashiwagi, Kiichi Miyazawa, Kinhide Mushakoji, Saburo Okita, Ryuji Takouchi, Batı Avrupa’dan P. Nyboe Andersen, Georges Berthoin, Marc Eyskens, Otto Lambsdorff, John Loudon, Cesare Merlini, Alvin Muchmeyet, Myles Staunton, Otto Grieg Tidemand, Sir Kenneth Younger ve Sir Philip de Zuleta katılmıştır.

Japon üyelerinin de katıldığı toplantıda Japonya Başbakanı Tanaka çok önemli bir konuşma yapmıştır.

Üçlü Komisyon’un kuruluş maksadını formüle eden taslak metin İcra Komitesi tarafından 2 Kasım 1973’te kabul edilmiştir.

30-31 Mayıs 1975’te Üçlü Komisyon’un 113 üyesinin katılımı ile Kyoto toplantısı gerçekleştirilmiştir.

29 Mayıs’ta Japonya Başbakanı Takeo Miki ile görüşülmüştür.

Toplantıda; küresel gücün dünya yönetimindeki rolü, demokrasinin yönetilebilirliği, Üçlü Komisyon’un görevleri ve dünyanın geleceği tartışılmış, bu konuları içeren bir kitap yayımlanmıştır.

Komisyon Kyoto’da toplantılarını sürdürürken 1973 Arap ülkeleri ambargosu, 1975 Vietnam’ın bağımsızlık savaşı ve Üçüncü Dünya ülkelerinin ekonomik düzene ilişkin talepleri gibi şok sorunlar sürüyordu.

1975 ortalarından 1976 ortalarına kadar yapılan çalışmalar sonunda Üçlü Komisyon’un üç yıllık raporu hazırlanmış, raporda, Amerikan dış politikasının köşe taşlarının Üçlü Komisyon’un düşüncesine yakınlaştığının gözlemlendiği vurgulanmıştır.

Bu sonuca ulaşılmasında Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve Komisyon üyesi başkan adayı Jimmy Carter’ın Kasım 1975 Rambouillet ve Temmuz Porto Rico zirvelerindeki çalışmaları çok yararlı olmuştur.

Başkan Gerald Ford ve bu tarihte Komisyon üyesi olan Kissinger’ın Başkan Nikson’un Üçlü Komisyon’a muhalefetinin yumuşatılması yönünde önemli çalışmaları olmuştur.

Carter 1975 tarihli biyografisinde; “Üçlü Komisyon’a üye oluşum bana olağanüstü nitelikte çalışma arkadaşları kazandırdı, komisyon üyelerinden birçoğu dış politikamda bana son derece yardımcı olmuştur” diye yazmıştır.

Gerçekten Carter ABD Başkanı olur olmaz Brzezinski, Carter’in Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı olmuş ve Carter’ın iplerini eline almıştır.
9-11 Ocak 1977’de Tokyo’da yapılan toplantıda Üçlü Komisyon’un dördüncü yıl raporu hazırlanmış, raporda, “Dünyada birçok hükümet üyesinin Komisyon’un önerileri doğrultusunda dünyanın politik ve ekonomik düzenini yeniden şekillendirmesi ve yönetilebilir bir demokrasinin gerekliliği” yönünde kararlar alınmıştır.

Üçlü Komisyon seçkinleri; Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya’nın küresel emperyalizmin gelişmesine engel tanımayan, kontrol edilebilir bir demokrasi inşasına karar vermişlerdir.

Üçlü Komisyon’un etkin üyelerinden Harvard Üniversitesi Profesörü Samuel Huntington alınan kararı şöyle değerlendirmiştir:

“ABD’nin, yönetilebilir bir demokrasi inşasında göstereceği zafiyet, ABD dışında da yönetilebilir bir demokrasi inşasında za-fiyetlere neden olur.”

Huntington, 1 Eylül 1967’de Fortune dergisindeki bir makalesinde de, “Amerika’da sivil haklar mücadelesi, tüketim hakkına sahip olma ile ilgilidir. Savaş, tüketim demokrasisini büyütme savaşıdır” demiştir. Daha o zamandan Trilateral dünyanın en önemli öğesine vurgu yapmıştır.

Sonuç olarak Trilateralizmin (Üçlü Komisyon İdeolojisinin), Amerikan menşeli uluslararası tröstlerin tek dünya hükümetini amaçlayan emperyalist ideolojisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kaynakça
Kitap: DÜNYAYI YÖNETEN GİZLİ ÖRGÜTLER
Yazar: Erol Bilbilik

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s